مهندس مهدی سلیمی

  • کارشناس مهندسی معدن _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • کارشناسی ارشد مهندسی معدن _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

گواهینامه ها مهندس مهدی سلیمی:

  •  Tehran Mining Engineering Organization – Remote Sensing (ENVI) – Iran
  • Tehran Mining Engineering Organization – Iran
  • Tehran Mining Engineering Organization – GIS – Iran