بازار معدن و فلزها در سال 2021

با شروع دسترسی به واکسن کرونا باید روند تولید و تقاضا بهتر شود .معدن کاران و تولیدکننده های فلز ها می توانند قیمت گذاری بهتری را در تجربه کنند و قیمت مواد معدنی رو به افزایش میرود.

ولی قیمت سنگ آهن در سال 2021 پایین تر می شود.ولی بازهم نتیجه خوبی خواهد داشت .در سال 2021 با در معرض قرار گرفتن واکسن کرونا و توسعه گسترده اقتصاد جهان ،قیمت ها تقویت و پشتیبانی میشود.

پیش بینی سود شرکت های سنگ و مواد معدنی ونسبت مشارکت و ریسک آنها
قیمت جهانی فلزات در در بهمن ماه 1399

گروه مهندسین ماگما ماینر پیشرو تحلیل و بررسی بازار جهانی و آنالیز بازار