ژئو شیمی

ژئو شیمی اکتشافی

ژئو شیمی  از کلمه geo به معنای زیمن و chemistry به معنای شیمی ساخته و تشکیل شده است. بصورت کلی به معنای علم شیمی در کره زمین میگویند که با استفاده از اصول و ابزار شیمی به زمین و اجزای آن پرداخته میشود. یکی از علم های مهم و حیاتی در کشف معدن از آن بهره مند ژئوشیمی اکتشافی میباشد.

به این معنای علوم شیمی کره ی زمین می باشد و شاخه های گوناگونی دارد.

مانند ژئوشیمی نظری ، کاربردی ، اکتشافی ،رسوبی ،هسته ای،محیطی و…. تمام تحقیقات یک نقطه مشترک دارند که آن کوشش در مسائل کره زمین با روش های شیمیایی می باشد.

اهداف ژئو شیمی اکتشافی

هدف اصلی ژئوشیمی ایجاد مدل های ریاضی که ثابت شده اند برای دستگاه ژئوشیمیایی مختلف زمین می باشد. مادر ژئوشیمی کاربردی ،ژئوشیمی نظری است و بخشی از ژئوشیمی کاربردی ، ژئوشیمی اکتشافی است.

در ژئوشیمی اکتشافی به هر نوع ماده سست یا سختی که بر اثر فرآیند یا عاملی طبیعی انباشته شده شامل کانی پرداخته میشود که دو مرحله را داراست:

در مرحله اول بررسی بر اندازه غنی بودن عنصرشیمیایی در  قسمت هایزمین شناسی

در مرحله دوم بررسی شیوه پخش عنصرشیمیایی در قسمت های زمین شناسی 

 

ژئو شیمی اکتشافی

 

تاریخچه ژئوشیمی معدن:

در گذشته اکتشافات از تجربه معدن کاران استفاده میشد.90درصد از معدن های فلزی در سال 1975 در مکزیک کشف و استخراج شده است.و همچنین از زمان امپراطی روم اروپا نشان دهنده چیرگی معدنکاران قدیم در اکتشاف است.

بیشترین زمینه های تحقیقاتی در ژئوشیمی اکتشافی معدن عبارتند از:

بررسی هاله های لیتوژئو شیمیایی (اولیه و ثانویه):

Primary lithogeochemical Halos, secondary lithogeochemical halos

بررسی هاله های هیدروژئو شیمیایی:

Hydrogeochemical Halos

بررسی هاله های اتموژئوشیمیایی

Atmogeochemical Halos

بررسی هاله های بیو شیمیایی و ژئو بوتانی

Biogeochemical Halos

گروه مهندسان و کارشناسان مجموعه ماگماماینر با تیمی متخصص و تجهیزات مدرن ارائه دهنده انواع خدمات ژئو شیمی به بخش معدن کشور می باشد.

وظایف ژئوشیمی معدن:

اکتشاف هایی که تعیین کردن موقعیت آنها مشکل باشد توسط ژئوشیمی انجام میشود.

مانند ذخایری که در عمق های زیاد زمین هستند .

ژئوشیمی اکتشافی ایران:

در ایران از میانه دهه 1340 به عنوان روندی برای کشف انبوه معدن فلزی و غیر فلزی در سازمان های خصوصی و دولتی توسعه پیدا کرده است.

اهداف ژئو شیمی اکتشافی:

معین کردن ساختار یا جسم های شناخت زمین و اندازه ابعاد و خصوصیت های فیزیکی می باشد.

واژهای متداول در اکتشافات ژئوشیمیایی:

 

 • زمینه
 • آستانه
 • ناهنجاری
 • محیط ژئوشیمیایی اولیه
 • محیط ژئوشیمیایی ثانویه
 • هاله ژئوشیمیایی
 • شاخص ژئوشیمیایی
 • پراکندگی اولیه
 • پراکندگی ثانویه
 • جوامع عنصری
 • عنصر ردیاب
 • ضریب کانی سازی
 • میانگین عیار عنصر در محدوده ناهنجاری
 • ضریب تولید
 • ایالت ژئوشیمیایی
 • مقادیر سنسور
 • شاخص غنی شده
 •  

ورود مقادیر زیادی مواد شیمیایی به محیط زیست توسط انسانفعالیت باعث غنی سازی عناصر زیادی در آبهای سطحی ، رسوبات و خاک شده است ،به ویژه در مناطق صنعتی مطالعه این ناهنجاری ها ، به نام “انسان شناسی ناهنجاری ها »، بخشی اساسی در تحقیقات ژئوشیمیایی و زیست محیطی شد. اولین استفاده از مفهوم زمینه ژئوشیمیایی در ژئوشیمی بود.اهداف جستجوی ژئوشیمیایی، نقش ژئوشیمی معدن زمینه ارائه اطلاعات در مورد توزیع ناهنجاری های ژئوشیمیایی ،که در جستجوی ذخایر معدنی جدید مهم بودند. دانش معمولی غلظت عناصر (نرمال ، متوسط) در یک منطقه خاص نیز برای آن ضروری است مطالعات محیطی مفهوم استفاده از زمینه ژئوشیمیایی در محیط زیست علوم در اوایل قرن بیست و یکم ظهور کرده است.معنی زمینه ژئو شیمیایی و اصلاحات مربوط به آن از لحاظ تاریخی ، اولین تلاش ها برای ارزیابی غنی سازی عناصر در محیط زیست  است .نمونه ها توسط ژئوشیمی دانان بر اساس مقایسه بین عنصر ساخته شد.غلظت در یک نمونه با میانگین غلظت عنصر در بالا پوسته قاره ای در اوایل سال 1889 یک زمین شناس شیمیایی آمریکایی تاسیس کرد.میانگین وزنی از ترکیب عناصر سنگهای مختلف در معرض کره زمین  است.

اصل اول در نمونه برداری ژئوشیمیایی این است که نمونه های برداشتی نشان دهنده واقعیت زمین شناسی منطقه هستند.

برای رسیدن به اطلاعات اولیه بازدید صحرایی ضروری است.

.سطح این غلظت ها در ژئوشیمی معدن به عنوان مقادیر کلارک شناخته میشود. 

با توجه به تفاوت معنای اصلاح زمینه ژئوشیمیایی در ژئوشیمی اکتشافی و ژئوشیمی محیطی دو رویکرد وجود دارد .تعریف این اصطلاح اولین تعریف از زمینه ژئوشیمایی بر روی آن متمرکز شد.

تمایز بین غلظت طبیعی و غیر طبیعی مواد موجود در محیط :

فراوانی طبیعی عنصری در مواد زمین بایر 
غلظت طبیعی یک عنصر معین در ماده تحت تحقیق مانند سنگ ،خاک ،گیاهان و آب