Author Archives: msnehsani

روشهاي انتخاب مته در حفاريهاي نفت و گاز

انتخاب مته

روش های انتخاب مته انتخاب مته مناسب در گذشته و قبل از توليد مته هايي با طراحي هاي جديد و ابتكاري و بهبود طراحي مته‌هاي پيشين، روندي نسبتاً ساده بود. هر چند تنوع مته‌ها در حال حاضر بسيار بيشتر شده و روند انتخاب مته بهينه پيچيده‌تر گرديده با اين حال ميتوان از برخي دستورالعملها براي […]

طبقه بندي مته هاي مورد استفاده در حفاريهاي نفت و گاز

مته حفاری

1-1- طبقه بندي مته هاي مخروطي امروزه صدها نوع مته مخروطي به طور تجاري براي استفاده در ميادين نفتي، در دسترس مي‌باشند. چهار كارخانه بزرگ و اصلي توليد كننده مته، هر كدام بيش از 50 خط توليد انواع مختلف مته را دارا بوده و پنج كارخانه كوچك تر توليد كننده مته نيز، حداقل 100 نوع […]