Category Archives: Materials

مشخصات مکانیکی سنگ نمک حاصل از گنبد نمکی Mogilno

سنگ ماگماماینر

مشخصات مکانیکی سنگ نمک حاصل از گنبد نمکی MOGILNO در چند سال اخیر توجه زیادی به مشخصات سنگ های نمک شده است؛ که این کار مرتبط است با امکان موقعیت یابی آبجکت های استراتژیک مخلفی مانند نواحی خاکچال یا تجهیزات ذخیره سازی برای مواد سودمندی مثل اوروژن های نمک. برای این منظور، گنبدهای نمکی zechstein  […]